VSTÚPTE DO E-KONANIA
ČO JE TO ROZHODCOVSKÝ SÚD ?

Rozhodcovský súd je stály orgán so súdnou právomocou, ktorého poslaním je najmä rozhodovať s konečnou platnosťou majetkovo – právne spory (napr. prípady nezaplatenia dlhu, neuhradenia kúpnej ceny, faktúry, zle zhotoveného objednaného diela – stavby, spory z nájomnej zmluvy – neuhradený nájom apod.).

O NÁS

Sme Stály rozhodcovský súd podľa ust. § 12 zákona o rozhodcovskom konaní s právomocou rozhodovať konečným rozhodnutím všetky majetkové ako aj nemajetkové spory zo slovenských a medzinárodných obchodných a občianskych vzťahov. Presadzujeme otvorené a prehľadné rozhodcovské konanie pre strany, tak aby došlo vždy k najrýchlejšiemu súdnemu rozhodnutiu a prípadnému výkonu tohto rozhodnutia.
Vyvinuli sme inovatívny systém E-konanie™ ako úplne elektronické konanie s podávaním žalôb až po aktuálne sledovanie rozhodcovských konaní. Našou výhodou v porovnaní s inými rozhodcovskými súdmi je rýchlosť konania a úplné elektronické rozhodcovské konanie.

VÝHODY KONANIA PRED VŠEOBECNÝM ROZHODCOVSKÝM SÚDOM SR

84 týždňov

OKRESNÝ SÚD

DĹŽKA KONANIA

 

6 týždňov

VŠEOBECNÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD SR

ODVOLANIA A PRIEŤAHY V KONANÍ

OKRESNÝ SÚD

KONEČNÉ ROZHODNUTIE

Konečný a jediný rozsudok

VŠEOBECNÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD SR

NA CELOM ÚZEMÍ SR

OKRESNÝ SÚD

VYKONATEĽNOSŤ

na celom území SR
na celom území EÚ
+ ďalších 140 krajín sveta

VŠEOBECNÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD SR

Písomné konanie

OKRESNÝ SÚD

Súdne konania

Úplne elektronické
E-konanie™
Písomne konanie

VŠEOBECNÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD SR

6% z istiny

OKRESNÝ SÚD

Súdny poplatok

6% z istiny

VŠEOBECNÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD SR

PODANÝCH ŽAlôb za rok 2016

Ukončených konaní za rok 2016

Dĺžka konania v týždňoch

Poskytnutých rozhodcovských doložiek

Prečo s nami spolupracovať ?

Rýchle riešenie sporov

Nižšie súdne poplatky ako pred štátnym súdom

Dlhoročná prax v oblasti rozhodovania

Flexibilne konanie zamerané na podnikateľské spory

Náš systém E-konanie

Úplná elektronická podateľňa

Podávanie e-žalôb / vyjadrení

Elektronické spisy

Sledovanie Vašich konaní

Notifikácie o stave konania

AKO NA TO?

1. Používanie rozhodcovskej doložky
Ide o jednu jednoduchú vetu, ktorej používanie je – nezáväzné – bez nákladov –  jednoduché a v prípade neplatiča Vám umožňuje žalovať Váš nárok nielen na štátnom súde, ale taktiež aj na Všeobecnom Rozhodcovskom súde SR, ktorý v rozhodcovskom konaní šetrí Váš čas a peniaze.
3. PODANIE ŽALOBY
V prípade nezaplatenia Vášho nároku neplatičom, rýchlo oceníte používanie rozhodcovskej doložky a tým vznik rýchlej možnosti podať žalobu na náš súd pre vydanie súdneho rozhodnutia.
2. NEPLATIČ
Predpoklad Vašej ochrany pred neplatičmi. Pár vetami v podpísaných zmluvách, dodacích listoch, fakturách, uznaní záväzku dokážete riešiť neplatičov efektívne.

 

 

.

4. ROZHODNUTIE A EXEKÚCIA

Priemerne do 6 týždňov máte v rukách konečný rozsudok, ktorý je okamžite vymožiteľný exekúciou v 140 krajinách sveta.

Dokumenty s vloženou rozhodcovskou doložkou

Našu rozhodcovskú doložku používajú

Platná rozhodcovská doložka

Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody/zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., s čím strany výslovne súhlasia.

Kontaktujte nás

  •   Dunajská 8, 811 08 Bratislava
  •   +421 902 405 984
  • +421 902 405 983
  •   podatelna@vrssr.sk